புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை

St. Annes Church, Rajakai
  • slider-img-04

    புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை


    உயிர்ப்பு பெருவிழா பாஸ்கா திருவிழிப்பு திருப்பலி, 11/04/2020
    உயிர்ப்பு பெருவிழா பதிவு

வருங்கால நிகழ்வு

புனித அன்னம்மாள் ஆலய திருவிழா 2020

17 July 2020 to 26 July 2020

days
hours
minutes
seconds